Thiết bị thủy lực, xây dựng cơ sở hạ tầng Bosch Rexroth