Công ty TNHH KT-CN An Trọng Tín là đại lý phân phối van của hãng Belimo, bán các loại van điện từ của hãng Belimo, van bướm của hãng Belimo….
Belimo cung cấp một loạt các van sáng tạo để đáp ứng nhu cầu của hệ thống và cung cấp các giải pháp kiểm soát luồng tối ưu. Cung cấp van của chúng tôi bao gồm một loạt các van phụ thuộc vào áp lực như Van Điều khiển Đặc trưng (CCV), Van Nhỏ Nhanh (QCV) và Van Bướm; Van áp lực cơ học áp suất cho các dòng chảy phức tạp thách thức, áp nhanh độc lập nhanh Van Compact (PIQCV) và áp suất độc lập kiểm soát độc quyền Van (PICCV); Van áp lực điện tử độc lập, ePIV; Và van kết hợp áp suất cao kết nối đám mây IOT tiên tiến giúp tối ưu hóa hiệu quả cuộn dây, Belimo Energy Valve.

 

Thông tin liên hệ:

Ms. HỒNG: 0901 390 345

Email:hoang@antrongtin.com

 

MODEL :

Belimo CM: Damper actuators, 2 Nm
Belimo Standard types (Cable connection)
Belimo CM24-..
Belimo CM24G-..
Belimo CM230-..
Belimo CM230G-..
Belimo CM24-SR-..
Belimo CM24G-SR-..
Belimo CM24-SX-L
Belimo CM24-SX-R
Belimo CM24-SX-T-L
Belimo CM24-SX-T-R
Belimo CM Damper Actuators – IP66
Belimo CM Damper Actuators – IP54
Belimo Standard types (Terminal connection) 
Belimo CM24-T-..
Belimo CM24-SR-T-..
Belimo CM230-T-..
Belimo Form-fit versions (Cable connection)    
Belimo CM24-F-..
Belimo CM24G-F-..
Belimo CM230-F-..
Belimo CM230G-F-..
Belimo CM24-SR-F..
Belimo CM24G-SR-F..
Belimo Form-fit versions (Terminal connection)    
Belimo CM24-F-T-..
Belimo CM24-SR-F-T-..
Belimo TM..A: Damper actuators, 2 Nm Fast running versions    
Belimo TMC24A
Belimo TMC24A-S
Belimo TMC24A-SR
Belimo TMC230A
Belimo TMC230A-S
Belimo TMC230ASR
Belimo Form-fit fast running versions    
Belimo TMC24A-SR-F
Belimo TMC230A-F
Belimo TMC230A-S-F
Belimo Accessories for TM..A    
Belimo Electrical Accessories
Belimo CRP24-B1: Positioners suitable for use with modulating damper actuators
Belimo Mechanical Accessories
Belimo P..A..: Feedback potentiometer
Belimo S..A..: Auxiliary switch
Belimo LM..A: Damper actuators, 5 Nm Standard types (Cable connection)  
Belimo LM24A
Belimo LM24A-S
Belimo LM24A-SR
Belimo LM24A-P5
Belimo LM24A-MF
Belimo LM72A
Belimo LM72A-S
Belimo LM72A-SR
Belimo LM230A
Belimo LM230A-S
Belimo LM230ASR
Belimo Standard types (Terminal connection)    
Belimo LM24A-TP
Belimo LM24A-S-TP
Belimo LM24A-SR-TP
Belimo LM24A-MF-TP
Belimo LM230A-TP
Belimo LM230A-S-TP
Belimo LM230ASR-TP
Belimo Actuators with terminal connection Flyer Form-fit versions
Belimo LM24A-F
Belimo LM24A-SR-F
Belimo LM230A-F
Belimo Fast running versions    
Belimo LMC24A
Belimo LMC24A-SR
Belimo LMC230A
Belimo Form-fit fast running versions  
Belimo LMC24A-F
Belimo LMC24A-SR-F
Belimo LMC230A-F
Belimo Accessories for LM..A    
Belimo Electrical Accessories
Belimo CRP24-B1: Positioners suitable for use with modulating damper actuators
Belimo Mechanical Accessories
Belimo P..A..: Feedback potentiometer
Belimo S..A..: Auxiliary switch
Belimo Z-UIC: Signal converter voltage/current
Belimo NM..A: Damper actuators, 10 Nm Standard types (Cable connection)   
Belimo NM24A
Belimo NM24A-S
Belimo NM24A-SR
Belimo NM24A-P5
Belimo NM24A-MF
Belimo NM72A
Belimo NM72A-SR
Belimo NM230A
Belimo NM230A-S
Belimo NM230A-SR
Belimo Standard types (Terminal connection)    
Belimo NM24A-TP
Belimo NM24A-S-TP
Belimo NM24A-SR-TP
Belimo NM24A-MF-TP
Belimo NM230A-TP
Belimo NM230A-S-TP
Belimo NM230ASR-TP
Belimo Actuators with terminal connection Flyer Form-fit versions    
Belimo NM24A-F
Belimo NM24A-S-F
Belimo NM230A-F
Belimo Fast running versions    
Belimo NMC24A-MF
Belimo Accessories for NM..A    
Belimo Electrical Accessories
Belimo CRP24-B1: Positioners suitable for use with modulating damper actuators
Belimo Mechanical Accessories
Belimo P..A..: Feedback potentiometer
Belimo S..A..: Auxiliary switch
Belimo Z-UIC: Signal converter voltage/current
Belimo SM..A: Damper actuators, 20 Nm Standard types (Cable connection)    
Belimo SM24A
Belimo SM24A-S
Belimo SM24A-SR
Belimo SM24A-P5
Belimo SM24A-MF
Belimo SM230A
Belimo SM230A-S
Belimo SM230A-SR
Belimo Standard types (Terminal connection)    
Belimo SM24A-TP
Belimo SM24A-S-TP
Belimo SM24A-SR-TP
Belimo SM24A-MF-TP
Belimo SM230A-TP
Belimo SM230A-S-TP
Belimo SM230ASR-TP
Belimo Actuators with terminal connection Flyer Fast running versions 
Belimo SMC24A-MF
Belimo Retrofit-Line
Belimo SM24A-MA
Belimo SM24A-PC
Belimo SM24A-R9
Belimo Accessories for SM..A    
Belimo Electrical Accessories
Belimo CRP24-B1: Positioners suitable for use with modulating damper actuators
Belimo Mechanical Accessories
Belimo P..A..: Feedback potentiometer
Belimo S..A..: Auxiliary switch
Belimo Z-UIC: Signal converter voltage/current
Belimo GM..A: Damper actuators, 40 Nm Standard types (Cable connection)    
Belimo GM24A
Belimo GM24A-SR
Belimo GM24A-MF
Belimo GM230A
Belimo P..A..: Feedback potentiometer
Belimo S..A..: Auxiliary switch
Belimo Standard types (Terminal connection)   
Belimo GM24A-TP
Belimo GM24A-SR-TP
Belimo GM24A-MF-TP
Belimo GM230A-TP
Belimo Actuators with terminal connection Flyer
Belimo Accessories for GM..A    
Belimo Electrical Accessories
Belimo CRP24-B1: Positioners suitable for use with modulating damper actuators
Belimo Mechanical Accessories
Belimo P..A..: Feedback potentiometer
Belimo S..A..: Auxiliary switch
Belimo Z-UIC: Signal converter voltage/current
Belimo CH: Linear actuators, 125 N Standard types (Cable connection)    
Belimo CH24-L…
Belimo CH230-L…
Belimo CH24-SR…
Belimo CH24-SX-L40.2
Belimo CH24-SX-R40.2
Belimo CH24-SX-L100.2
Belimo CH24-SX-R100.2
Belimo CH linear actuators. Compact design to fit in small spaces
Belimo LH..A: Linear actuators, 150 N Standard types (Cable connection)    
Belimo LH24A…
Belimo LH24A-SX60
Belimo LH24A-SR…
Belimo LH230A…
Belimo LH230ASR…
Belimo LH24A-MF…
Belimo LH and SH linear actuators. Efficient pull and thrust.
Belimo Standard types (Terminal connection)    
Belimo LH24A-S-TP..
Belimo LH24A-MF..-TP
Belimo LH230A-S-TP…
Belimo SH..A: Linear actuators, 450 N Standard types    
Belimo SH24A…
Belimo SH24A-SR…
Belimo SH230A…
Belimo SH230ASR…
Belimo SH24A-MF…
Belimo SHC24A-MF300
Belimo LH and SH linear actuators. Efficient pull and thrust.
Belimo Standard types (Terminal connection)  
Belimo SH24A-S-TP..
Belimo SH230A-S-TP…
Belimo LU..A: Rotary actuators, 3 Nm Form-fit versions    
Belimo LU24A
Belimo LU24A-SR
Belimo LU230A
Belimo LU230SR
Belimo LU24A-MF
Belimo Rotary actuators Flyer
Belimo Actuators with spring-return TF: Spring return actuators, 2.5 Nm
Belimo TF24
Belimo TF24-S
Belimo TF24-3
Belimo TF24-SR
Belimo TF24-MFT
Belimo TF230
Belimo TF230-S
Belimo TF230-SR
Belimo TF actuators Flyer
Belimo NF..A: Spring return actuators, 10 Nm
Belimo NF24A
Belimo NF24A-S2
Belimo NF24A-SZ
Belimo NF24A-SZ-S2
Belimo NF24A-SR
Belimo NF24A-SR-S2
Belimo NF24A-MF
Belimo NF230A
Belimo NF230A-S2
Belimo NFA
Belimo NFA-S2
Belimo Accessories for NF..A    
Belimo S2A-F: Auxiliary switches
Belimo P200A-F: Feedback potentiometer
Belimo CRP24-B1: Positioners suitable for use with modulating damper actuators
Belimo SF..A: Spring return actuators, 20 Nm
Belimo SF24A
Belimo SF24A-S2
Belimo SF24A-SZ
Belimo SF24A-SZ-S2
Belimo SF24A-SR
Belimo SF24A-SR-S2
Belimo SF24A-MF
Belimo SF230A
Belimo SF230A-S2
Belimo SFA
Belimo SFA-S2
Belimo Accessories for SF..A  
Belimo S2A-F: Auxiliary switches
Belimo P200A-F: Feedback potentiometer
Belimo CRP24-B1: Positioners suitable for use with modulating damper actuators
Belimo EF..A: Spring return actuators, 30 Nm
Belimo EF24A
Belimo EF24A-S2
Belimo EF24A-SR
Belimo EF24A-SR-S2
Belimo EF24A-MF
Belimo EF24A-MP
Belimo EF230A
Belimo EF230A-S2
Belimo LF: Spring return actuators, 4 Nm Accessories for LF..A
Belimo S2A-F: Auxiliary switches
Belimo P200A-F: Feedback potentiometer
Belimo CRP24-B1: Positioners suitable use with modulating damper actuators
Belimo Electrical accessories for damper actuators
Belimo CM24K..: Damper actuators, 2 Nm
Belimo Standard types (Terminal connection)
Belimo CM24K-T.., 2 Nm
Belimo CM actuators with supercap module. For extreme conditions.
Belimo Form-fit versions (Terminal connection)    
Belimo CM24K-F-T..
Belimo CM actuators with supercap module. For extreme conditions.
Belimo NKQ..A: Rotary actuator, 6 Nm Standard types (Cable connection)    
Belimo NKQ24A-1, 6 Nm
Belimo NKQ24A-SR, 6 Nm
Belimo NKQ24A-SZ, 6 Nm
Belimo NKQ24A-MF, 6 Nm
Belimo The new SuperCap actuators. Enhanced safety «Controlled Power Off»
Belimo Accessories for NKQ..A
Belimo Mechanical Accessories
Belimo P..A..: Feedback potentiometer
Belimo S..A..: Auxiliary switch
Belimo GK..A: Rotary actuator, 40 Nm Standard types (Cable connection) 
Belimo GK24A-1, 40 Nm
Belimo GK24A-SR, 40 Nm
Belimo GK24A-SZ, 40 Nm
Belimo GK24A-MF, 40 Nm
Belimo GK24A-MP, 40 Nm
Belimo Accessories for GK..A
Belimo Mechanical Accessories
Belimo P..A..: Feedback potentiometer
Belimo S..A..: Auxiliary switch
Belimo LHK..A: Linear actuator, 150 N Standard types (Cable connection)    
Belimo LHK24A-1-100, 150 N
Belimo LHK24A-SR100, 150 N
Belimo LHK24A-SZ100, 150 N
Belimo LHK24A-MF100, 150 N
Belimo SHK..A: Linear actuator, 450 N Standard types (Cable connection)    
Belimo SHK24A-1-100, 450 N
Belimo SHK24A-SR100, 450 N
Belimo SHK24A-SZ100, 450 N
Belimo SHK24A-MF100, 450 N
Belimo SHK24A-MP100, 450 N
Belimo NM..P: Damper actuators, 10 Nm Standard types (Cable connection)    
Belimo NM24P, 10 Nm
Belimo NM24P-S, 10 Nm
Belimo NM24P-SR, 10 Nm
Belimo NM24P-P5, 10 Nm
Belimo NM24P-MF, 10 Nm
Belimo NM230P, 10 Nm
Belimo NM230P-S, 10 Nm
Belimo NM230PSR, 10 Nm
Belimo HH230: Heating with mechanical Hygrostat
Belimo HT230: Heating with adjustable thermostat
Belimo SM..P: Damper actuators, 20 Nm Standard types (Cable connection)    
Belimo SM24P, 20 Nm
Belimo SM24P-S, 20 Nm
Belimo SM24P-SR, 20 Nm
Belimo SM24P-P5, 20 Nm
Belimo SM24P-MF, 20 Nm
Belimo SM230P, 20 Nm
Belimo SM230P-S, 20 Nm
Belimo SM230PSR, 20 Nm
Belimo HH230: Heating with mechanical Hygrostat
Belimo HT230: Heating with adjustable thermostat
Belimo NKQ24P..: SuperCap actuators, 6 Nm Standard types (Cable connection)    
Belimo NKQ24P-1, 6 Nm
Belimo NKQ24P-SR, 6 Nm
Belimo NKQ24P-MF, 6 Nm
Belimo Rotary actuators GM..G: Damper actuators, 40 Nm, 150 s    
Belimo GM230G-T
Belimo GM24G-T
Belimo GM24G-SR-T
Belimo GM24G-MF-T
Belimo HH24-MG: Heating with hygrostat
Belimo HH230-MG: Heating with hygrostat
Belimo HT24-MG: Heating with thermostat
Belimo HT230-MG: Heating with thermostat
Belimo SMQ..G: Damper actuators, 16 Nm, 7 s    
Belimo SMQ24G
Belimo SMQ24G-MF
Belimo SMQ24G-SR
Belimo HH24-MG: Heating with hygrostat
HT24-MG: Heating with thermostat
Belimo Damper actuators IP66 and IP66/67 – Endurance test fulfilled
Belimo GK..G: SuperCap rotary actuators, IP66 protective housing, 40 Nm    
Belimo GK24G-1
Belimo GK24G-SR
Belimo GK24G-MF
Belimo GK24G-MP
Belimo HH24-MG: Heating with hygrostat
Belimo HT24-MG: Heating with thermostat
Belimo Damper actuators IP66 and IP66/67 – Endurance test fulfilled
Belimo Spring return actuators NF..G: Damper actuators, 10 Nm  
Belimo NFG-L
Belimo NFG-S2-L
Belimo NF24G-SR-L
Belimo NF24G-SR-S2-L
Belimo NF24G-MF-L
Belimo HH24-FG: Heating with hygrostat
Belimo HT24-FG: Heating with thermostat
Belimo Damper actuators IP66 and IP66/67 – Endurance test fulfilled
Belimo SF..G: Damper actuators, 20 Nm    
Belimo SFG-L
Belimo SFG-S2-L
Belimo SF24G-SR-L
Belimo SF24G-SR-S2-L
Belimo SF24G-MF-L
Belimo HH24-FG: Heating with hygrostat
Belimo HT24-FG: Heating with thermostat
Belimo LMQ..A: Damper actuators, 4 Nm, 2.5 sStandard types (Cable connection)  
Belimo LMQ24A, 4 Nm
Belimo LMQ24A-SR, 4 Nm
Belimo LMQ24A-MF, 4 Nm
Belimo Q Series fast-running actuators. Better working atmosphere immediately
Belimo NMQ..A: Damper actuators, 8 Nm, 4 s Standard types (Cable connection)   
Belimo NMQ24A, 8 Nm
Belimo NMQ24A-SR, 8 Nm
Belimo NMQ24A-MF, 8 Nm
Belimo Q Series fast-running actuators. Better working atmosphere immediately.
Belimo SMQ..A: Damper actuators, 16 Nm, 7 s Standard types (Cable connection)  
Belimo SMQ24A, 16 Nm
Belimo SMQ24A-SR, 16 Nm
Belimo SMQ24A-MF, 16 Nm
Belimo Q Series fast-running actuators. Better working atmosphere immediately.
Belimo SMD..A: Damper actuators, 16 Nm, 20 s Standardtypen (Kabelanschluss)  
Belimo SMD230A, 16 Nm
Belimo SMD24A, 16 Nm
Belimo LHQ..A: Linear actuators, 100 N, 3.5 s Standard types  
Belimo LHQ24A100, 100 N
Belimo LHQ24A-SR100, 100 N
Belimo LHQ24A-MF100, 100 N
Belimo SHQ..A: Linear actuators, 200 N, 7 s Standard types    
Belimo SHQ24A100, 200 N
Belimo SHQ24A-SR100, 200 N
Belimo SHQ24A-MF100, 200 N
Belimo MP actuators    
Belimo LU24A-MP, 5 Nm
Belimo LM24A-MP, 5 Nm
Belimo NM24A-MP, 10 Nm
Belimo SM24A-MP, 20 Nm
Belimo SM24A-MP-TP, 20 Nm
Belimo SF24A-MP
Belimo EF24A-MP
Belimo GM24A-MP, 40 Nm
Belimo LH24A-MP…, 150 N
Belimo SH24A-MP…, 450 N
Belimo LON Actuators   
Belimo LM24ALON, 5 Nm
Belimo NM24ALON, 10 Nm
Belimo SM24ALON, 20 Nm
Belimo SF24ALON
Belimo Direct coupled actuators for LonWorks
Belimo PC-Tool User Manual
Belimo UK24LON: Product information
Belimo UK24EIB: Product information
Belimo Phased out products
Belimo AF: Spring return actuators, 15 Nm
Belimo AFR: Spring return actuators, 15 Nm
Belimo LM: Damper actuators
Belimo NM: Damper actuators
Belimo SM: Damper actuators
Belimo AM: Damper actuators
GBelimo M: Damper actuators
Belimo Damper actuators for LonWorks
Belimo ZH-LM: Linear adapter
Belimo Replacing table: Belimo spring-return actuators
Belimo S1, S2 Auxiliary switches
Belimo MFT(2): Direct coupled actuators with and without safety function
Belimo TMC24A-F
Belimo TMC24A-S-F